Informacje o naszym biurze


Informacja dla dotychczasowych klientów biura obrotu nieruchomościami "FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI" w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec umów pośrednictwa zawartych przed 25 maja 2018 roku


Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO„), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Pracownicy FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI upoważnieni do ich przetwarzania. Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy. Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska. Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania FIRMA "ROGALSKI" POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Rogalski Piotr

Single image